PRIVACY POLICY LYCOPERSICON


Lycopersicon vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring wil Lycopersicon je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Lycopersicon zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacy wetgeving.

Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan deze privacyverklaring aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, wordt verzocht regelmatig deze privacyverklaring te consulteren.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 8 November 2018.

1. VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING? 

Deze privacyverklaring geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers van de website en sociale media-kanalen, bezoekers van onze kantoren, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn en waarvan Lycopersicon persoonsgegevens verwerkt.

2. CONTACTGEGEVENS LYCOPERSICON 

Lycopersicon
Emailadres: info@lycopersicon.be

3. WAT BETEKENT ... 

Verwerking van persoonsgegevens

Onder ‘verwerking’ verstaan we elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met tot persoonsgegevens (al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegeven).

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Een verwerker

Een verwerker is de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur, die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Een verantwoordelijke van verwerking

Een verantwoordelijke van verwerking is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen de doelstellingen en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens.

4. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING? 

Lycopersicon wordt beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking wanneer ze het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens zelf bepaalt.

Enkel in het geval Lycopersicon optreedt in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking zijn punten 5 tot en met 10 van deze privacy statement van toepassing.

Indien je je rechten als betrokkene wenst uit te voeren, moet je je steeds wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR LYCOPERSICON VERWERKT? 

... gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij betrokken partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Bij het invullen van het contactformulier op de website.

Indien je meer info wenst over de diensten van Lycopersicon, is het mogelijk via een webformulier op de website contact te nemen met Lycopersicon. Hierbij worden persoonlijke identificatiegegevens verwerkt om je zo op een correcte manier antwoord te kunnen bieden.

Bij het verwerken van een bestelling of huren van een vergaderzaal.

Indien je producten of diensten van Lycopersicon afneemt, worden persoonlijke identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, verwerkt in functie van het correct kunnen afhandelen van de bestelling.

Bij het registreren/aanmelden als klant.

Via een webformulier op de website kan je je registreren als klant om vervolgens met een userID en wachtwoord in te loggen. Hierbij worden persoonlijke identificatiegegevens verwerkt om je zo op een correcte manier relevante informatie te kunnen bieden.

Bij het invullen van een formulier n.a.v. een event of opleiding.

Lycopersicon organiseert geregeld events. Bij de organisatie van zo’n event (fysiek of via webinar), worden persoonlijke identificatiegegevens verwerkt. Indien de opleiding in aanmerking komt voor subsidies zijn we ook genoodzaakt om het rijksregisternummer op te vragen. Dit wordt alleen gebruikt in kader van de subsidie voor de opleiding en wordt verder niet bewaard.

Bij het solliciteren bij Lycopersicon.

Lycopersicon zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste en gemotiveerde medewerkers om ons team te versterken. Tijdens de sollicitatie procedure worden persoonlijke gegevens zoals identificatie gegevens, competenties, curriculum vitae verwerkt.

...gebaseerd op jouw toestemming.

Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op jouw toestemming, heb je steeds het recht je toestemming in te trekken. Zie 10. WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK DEZE UITOEFENEN?

Bij het inschrijven op de nieuwsbrief.

Het is mogelijk via de website in te schrijven op de nieuwsbief. Hierbij worden persoonlijke identificatiegegevens verwerkt.

Gebruik van gericht beeldmateriaal op sociale media en de website.

Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op de sociale media en de website van Lycopersicon, zal hiervoor altijd jouw toestemming gevraagd worden. Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, ...)

CV in werfreserve

Mogelijks wenst Lycopersicon een CV van een niet weerhouden kandidaat langer bij te houden t.b.v. het aanleggen van een werfreserve.

... gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Lycopersicon.

Bijhouden van een aanwezigheidslijst bij het betreden van onze kantoren

Bij het betreden van de gebouwen van Lycopersicon in Beringen, zal elke bezoeker / gast gevraagd worden zich in en uit te schrijven in een ‘aanwezigheidsregister’ met als doel een overzicht te hebben van alle aanwezige personen in functie van veiligheid. Hierbij worden persoonlijke identificatiegegevens verwerkt.

Gebruik van sfeerbeelden op sociale media en de website.

v plaatst regelmatig sfeerbeelden op de sociale media en de website van Lycopersicon. Sfeerbeelden zijn beelden die niet de intentie hebben om één of enkele personen duidelijk in beeld te brengen, maar zijn eerder bedoeld om een algemeen sfeerbeeld te schetsen.

Versturen van direct marketing.

Lycopersicon verstuurt direct marketing en verwerkt hierbij persoonlijke identificatiegegevens. Lycopersicon respecteert bijhorende regelgeving, waarbij enkel direct marketing verstuurd wordt indien er een klantenrelatie is, met betrekking tot dezelfde producten of diensten die Lycopersicon zelf levert, en waarbij de betrokkene bij het vergaren van de informatie de mogelijkheid heeft gehad zich af te melden. Daarnaast zal in elke mail de mogelijkheid gegeven worden om zich uit te schrijven.

CV is beschikbaar voor andere leden van de bedrijfsgroep

Solliciteren bij Lycopersicon gebeurt via de hoofdzetel. Zelfs, bij vermelding van een specifieke vestiging, mag Lycopersicon deze informatie centraal verwerken en dus ook doorsturen naar andere vestigingen waar soortgelijke vacatures open staan. Indien een CV wordt binnengebracht in een lokale vestiging, zal Lycopersicon het CV verspreiden naar andere vestigingen, tenzij je als kandidaat expliciet aangeeft dat je enkel solliciteert voor de betreffende vestiging.

6. MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij (i) wij daarvoor jouw voorafgaande toestemming hebben ontvangen, (ii) wij hiertoe verplicht worden in het kader van een regelgeving of juridische procedure, of (iii) wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.

Wij doen wel een beroep op bepaalde onderaannemers en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.

7. BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS 

Lycopersicon erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Lycopersicon nv gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Lycopersicon dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt Lycopersicon de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

8. BEWARING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS 

Lycopersicon bewaart jouw persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode, bijvoorbeeld tot 10 jaar nadat de opdracht beëindigd werd, die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

9. COOKIES 

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

10. WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK DEZE UITOEFENEN? 

Hoe kan je je rechten uitoefenen.

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@lycopersicon.be. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Lycopersicon meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

Lycopersicon heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Lycopersicon je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

Lycopersicon zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken.

Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Lycopersicon een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Lycopersicon het verzoek weigeren.

Indien je om een of andere reden aanneemt dat Lycopersicon je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met Lycopersicon waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien Lycopersicon niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( vroeger gekend als de Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.

Wat zijn je rechten?

Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.

Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren

Recht om je gegevens te wissen: Indien gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.

Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.

Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat jouw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.

Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je ten allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.

MIJN COOKIE KEUZE 


KIES ZELF UW COOKIE INSTELLING

U kiest zelf welke cookies u toelaat. Zo kunt u uw instellingen voor de cookies op deze pagina beheren en aanpassen. Wilt u voorkomen dat websites cookies plaatsen op uw computer, tablet of mobiele telefoon? Verwijder dan uw cookies door uw browserinstellingen aan te passen. U moet deze cookie-instellingen voor iedere browser apart aanpassen. Als u cookies van Lycopersicon niet accepteert, kan het zijn dat u bij ieder bezoek de vraag krijgt of u cookies accepteert.